Category: กฎหมายคาร์ซีต

NEWS UPDATE: กฎหมายคาร์ซีทมีผลบังคับใช้แล้ว

แห่งชาติ แจ้งกฎหมายเรื่องการกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องมีคาร์ซีท (Car..