Category: การตัดสินใจ
Features

4 ทริกดีๆ ฝึกลูกให้เป็นเด็กกล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง

ทักษะการตัดสินใจ (Decision-Making Skills) เป็นทักษะสำคัญที่สำคัญต่อคนเราในทุกช่วงชีวิต เพราะการตัดสินใจเป็นขั้นตอนสำคัญในการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง รวมไปถึงมีความกล้าที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ