Category: ความในใจจากคุณแม่เจ้าของกิจการ

Working Mom Ep.1 : ความในใจจากคุณแม่เจ้าของกิจการ

การที่คุณแม่ต้องรับหลายบทบาทในเวลาเดียวกันนั้น ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าการเป็น working mom จะต้องจัดสรรเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดมาทำหน้าที่ทั้งสองอย่างให้ดีที่สุดได้อย่างไร