Category: คาราวานมด

KIDS STORY: คาราวานมด

เหตุการณ์ที่ทุกคนในประเทศกำลังสนใจร่วมกันในตอนนี้ และคงสร้างแรงกระเพื่อมไปในอนาคตอีกยาวนาน ก็คือการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์และความชอบธรรมในการปฏิรูปบ้านเมือง ที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญมากกว่าการชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมา ‘เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน’