Category: คาร์ซีท
News Update

NEWS UPDATE : ผู้ปกครองชาวอังกฤษออกเตือนอย่าปล่อยให้ทารกแรกเกิดนั่งคาร์ซีทนานกว่า 30 นาที

พ่อแม่ชาวอังกฤษร่วมกันออกมาเตือนว่าเด็กทารกแรกเกิดสามารถเกิดอาการหายใจไม่ออกได้ หากนั่งอยู่ในคาร์ซีทนานกว่า 30 นาที โดย Churchill Car Insurance ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครอง 2,000 คน พบว่าเพียงร้อยละ 31 เท่านั้น ที่ทราบว่าการให้ทารกนั่งบนรถด้วยคาร์ซีทนานๆ..