Category: ทักษะการรู้จักและเข้าใจตัวเอง
Features

5 ทริกดีๆ สอนให้ลูกรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self-Awareness)

ทักษะการรู้จักและเข้าใจตัวเอง หรือ Self-Awareness เป็นอีกทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตของเด็ก โดยเฉพาะในเด็กรุ่นใหม่ที่มีโอกาสในการเปิดรับและเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่าย หากลูกไม่รู้จักและเข้าใจตัวเอง ก็อาจจะสับสน ลังเล และคล้อยตามคนอื่นได้ง่าย