Category: พฤติกรรมที่มาจากความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่
Features

4 พฤติกรรมที่มาจากความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่ แต่ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับลูก

ทุกพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูก ย่อมออกมาจากความรักและความหวังดีที่มีให้ลูกน้อย แต่คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหมคะว่า พฤติกรรมหรือการกระทำบางอย่างของคุณพ่อคุณแม่ ถึงจะเต็มไปด้วยความหวังดี แต่หากไม่ระวังหรือทำซ้ำกับลูกมากเกินไป แทนที่จะเป็นผลดี กลับเป็นการขัดขวางพัฒนาการของลูกแทน