Category: รัฐวิสาหกิจลาคลอด

NEWS UPDATE: ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรับสิทธิลาคลอดเพิ่มเป็น 98 วัน คาดใช้ พ.ค. นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) จำนวน 2 ฉบับ คือ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง จาก..