Category: ฤดูร้อน
Features

อันตรายที่มากับฤดูร้อน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่าอากาศประเทศไทยเดือนเมษายนมีอุฌหภูมิร้อนจัดและอบอ้าว ทำให้เกิดโรคภัยที่มีผลต่อสุขภาพและอุบัติเหตุร้ายแรง โดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูร้อน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้