Category: ลูกชาย

พ่อสอนลูกชาย: 5 เรื่องที่คุณพ่อรุ่นใหม่ควรสอนลูกชาย gen Z

ครอบครัวที่มีลูกชาย มักจะคาดหวังให้ลูกชายมีคุณพ่อเป็นต้นแบบที่ดีในการเติบโตและใช้ชีวิตในอนาคต ตรงกับที่ Thomas Jones นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการเด็ก กล่าวถึงการให้ พ่อสอนลูกชาย เอาไว้ว่า พฤติกรรมและบุคคลิกภาพของพ่อส่งผลต่อสุขภาพจิต กระบวนการคิด และแนวทางการดำเนินชีวิตของลูกชาย ยิ่งไปกว่านั้นลูกชายยังมองว่าพ่อเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของเขาด้วย

ความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงลูกชายกับลูกสาว

บางครอบครัวมีลูกชาย บางครอบครัวมีลูกสาว และบางครอบครัวมีทั้งลูกชายและลูกสาว การเลี้ยงดูลูกชายและลูกสาวมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านกายภาพลักษณะนิสัย พัฒนาการ รวมถึงความคิด