Category: สอนลูกให้รู้จักเกรงใจคนอื่น

สอนลูกให้รู้จักเกรงใจคนอื่น : เทคนิคสอนลูกให้รู้จักความเกรงใจ แต่ไม่เกรงกลัว

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม คุณพ่อคุณแม่ควร สอนลูกให้รู้จักเกรงใจคนอื่น และคำนึงถึงผู้อื่น มีน้ำใจ และมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น