Category: สอนลูกให้เห็นใจผู้อื่น

เมื่อประเทศเดนมาร์กมีวิชาที่ว่าด้วยความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น เราก็สอนลูกได้!

โรงเรียนในประเทศเดนมาร์ก ได้เพิ่มวิชา ‘Empathy’ หรือวิชาที่สอนให้รู้จักเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นให้กับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 6-16 ปี เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คลาสนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Klassens tid’ เด็กๆ จะได้พูดคุยปัญหาที่พวกเขาเจอในชีวิตประจำวันให้คุณครูและเพื่อนร่วมชั้นได้ฟัง และให้ทุกคนช่วยกันหาทางแก้ไขแต่การแก้ปัญหานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ