Category: สารตกค้างในผักและผลไม้

NEWS UPDATE: ปีพ.ศ 2562 พบสารพิษตกค้างในผักผลไม้เกินมาตรฐานร้อยละ 41 และในห้างมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานมากกว่าตลาดสด

น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้แถลงผลการตรวจผักและผลไม้ประจำปี 2562 โดยร่วมมือกับองค์กรภาคี เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์กรผู้บริโภค และภาคประชาสังคมในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่..