Category: เกาหลีอัตราการเกิดค่ำ

NEWS UPDATE: เมื่อเกาหลีใต้ชอบใช้กฎบังคับ ‘no kids’

ประเทศเกาหลีใต้มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายปี ในขณะเดียวกันสถานที่ต่างๆ ในประเทศเกาหลีก็มักมีป้ายกฎข้อบังคับ ‘no kids’ หรือ ป้ายปลอดเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กรบกวนคนอื่นๆ ขณะอยู่ในสถานที่นั้นๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องสมุด ซึ่ง Haein..