Category: เลือกวิธีเล่นกับเด็ก

เลือกของเล่นให้เหมาะกับวัยลูก ดีกับลูกมากกว่าที่คิด

สำหรับเด็กๆ การเล่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนาน แต่การเล่นยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทั้งในด้านการเคลื่อนไหว การใช้สายตา รวมถึงทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการสังเกต และค่อยๆ พัฒนาเป็นทักษะที่ยากขึ้นขึ้น เช่น ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการเข้าสังคม และทักษะความคิดสร้างสรรค์