Category: โรงเรียนสังกัดกทม.

NEWS UPDATE: รร. สังกัดกทม.เพิ่มการตรวจตราดูแลนักเรียน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงพฤติกรรมของเด็กด้วย

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงแนวทางการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า สนศ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน โดยกำชับให้สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเคร่งครัด และเพิ่มการตรวจตราสอดส่องดูและนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากขึ้น รวมถึงดำเนินมาตรการเชิงรุกติดตามดูแลความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.โดยขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอดส่อง เฝ้าระวัง ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในบริเวณโรงเรียน..

NEWS UPDATE: โรงเรียนสังกัดกทม. อนุญาตให้นักเรียนแต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ 1 วันต่อสัปดาห์

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้มีการออกหนังสือถึงสำนักงานเขต เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ว่าด้วยการอนุโลมให้นักเรียน สามารถไว้ทรงผมได้อย่างอิสระ และแต่งกายมาเรียนด้วยชุดอะไรก็ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน..