Category: โหวต
Features

เมื่อพูดถึง ‘ของเล่น’ ช่วงวัย 1-3 ขวบ ชิ้นแรกที่คุณแม่จะนึกถึงคือ…

จากผลสำรวจของคุณแม่ 141 คน ของน้องๆ ในช่วงวัย 1-3 ขวบพบว่า เมื่อพูดถึง ‘ของเล่น’ ชิ้นแรกที่คุณแม่จะนึกถึงคืออะไร และเพราะอะไร?