Category: ไม่มีเวลาให้ลูก

ไม่มีเวลาให้ลูก: 4 ผลลัพธ์ที่จะตามมาเมื่อพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก

คุณพ่อคุณแม่ส่วนมากต้องเผชิญสถานการณ์ ไม่มีเวลาให้ลูก เกิดเป็นความรู้สึกผิดว่าจะดูแลลูกได้ไม่ดี และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกไม่แน่นแฟ้นเท่าที่ควร