Category: canadian parent

เลี้ยงลูกสไตล์แคนาดา: ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีประชากรคุณภาพ

หากพูดถึงประเทศแคนาดา หลายคนคงนึกถึงประเทศที่มีคุณภาพ ชีวิตและสังคมที่ดี มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ และยังมีการนำหลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศแคนาดาไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก