Category: Do not let children under 1 year eat honey

NEWS UPDATE: ห้ามให้เด็กทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี กินน้ำผึ้ง อาจเสี่ยงได้รับเชื้อหรือสารพิษได้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการระบุว่า ห้ามให้เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี กินน้ำผึ้งโดยเด็ดขาด เพราะอาจเสี่ยงได้รับสารพิษได้ โรคโบทูลิซึม (Botulism) เป็นภาวะอาหารเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารพิษจากเชื้อแบคทีเรียคลอสติเดียมโบทูลินัม (Clostridium Botulinum) ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเชื้อนี้เจริญเติบโตได้ดี..