Category: explore

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรสำรวจก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันลูกร้องไห้งอแงในที่สาธารณะ

สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลใจเวลาต้องพาลูกน้อยออกนอกบ้าน คือ กลัวลูกจะไปร้องไห้งอแงหรือเสียงดังรบกวนคนอื่นในที่สาธารณะ ดังนั้นการสังเกตและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพาลูกออกจะบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกจะออกไปแผลงฤิทธิ์หรือช่วยย่นระยะที่ลูกงอแงให้สั้นลงได้