Category: Green tea drinks

NEWS UPDATE: เตือนพ่อแม่ให้ลูกดื่มเครื่องดื่มชาเขียวมีอันตรายเท่ากับน้ำอัดลม

รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาวิชาโภชนาการในเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เตือนพ่อแม่ลงในเพจคลีนิกเด็กหมอสังคม - Sungkom Clinic - คลีนิกหมอเด็ก ว่าเครื่องดื่มชาเขียว อันตรายพอๆ กับน้ำอัดลม เครื่องดื่มชาเขียว 1..