Category: how to help baby VDO call

รักทางไกล: วิดีโอคอลกับลูกอย่างไรดี

ถ้าเป็นเมื่อก่อน พ่อแม่ที่ต้องทำงานไกลบ้าน ไกลจากลูก อาจจะถูกระยะทางทำให้ความสัมพันธ์กับลูกต้องห่างเหิน แต่ปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถวิดีโอคอลเพื่อพูดคุย เห็นหน้าตา และพัฒนาการของลูกน้อย แม้ต้องอยู่ห่างไกลกันได้ทุกเมื่อ