Category: International Women’s Day

8 มีนาคม ‘วันสตรีสากล’ ความเป็นมาและข้อเสนอเพื่อยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น วันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งเดิมเรียกว่า วันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) เป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองและแสดงความนับถือต่อผู้หญิง..