Category: kids using smartphone
News Update

NEWS UPDATE: เด็กอายุ 10 ปีในสหราชอาณาจักร มีสมาร์ตโฟนเป็นของตัวเองแล้ว

ร้อยละห้าสิบของเด็กอายุ 10 ปีในสหราชอาณาจักรมีเจ้าของสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองในปี 2019 ที่ผ่านมา ตามรายงานของ Media regulator Ofcom จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างอายุ 9-10 ปี ซึ่ง Ofcom ขนานนามว่า..