Category: linguistic
News Update

5 คลิปจาก TED Talks ที่จะทำให้คุณเข้าใจความคิดของเด็กมากขึ้น

เด็กๆ มีการใช้เหตุผลหรือไม่ และการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ตอนไหน ลองมาฟังเหล่าสปีกเกอร์จาก TED Talks ให้คำตอบ