Category: manners
Features

5 เทคนิคดีๆ สอนลูกให้เป็นเด็กมีมารยาท

สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้เด็กแสดงพฤติกรรมต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ สุภาพ มีมารยาท และมีสัมมาคารวะ ไม่ว่าจะเป็น การไหว้ การกล่าวทักทาย การเดินผ่าน ล้วนมีกิริยาท่าทางที่เด็กควรปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อม ให้เกียรติ และมีมารยาทอันดีในสังคม ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญในการสอนและส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมสุภาพเรียบร้อย มีมารยาท และปฏิบัติตัวต่อผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้