Category: mental health disease

NEWS UPDATE: ปัจจุบันพบว่าเด็กเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเพศหญิง

ในปัจจุบันภาวะซึมเศร้าในเด็กมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเด็กเพศหญิง การศึกษาจาก the National Surveys พบว่าเด็กอายุ 12-17 ปี เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกิดจากสาเหตุฮอร์โมน และการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ Ramin..