Category: millenials

6 เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูก!?

หนุ่มสาว gen Y (เกิดในปี 2523 ถึง 2540) ที่ใช้ชีวิตในยุคที่โลกเกิดการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่กว้างไกล ทำให้มีการสร้างค่านิยมและแนวคิดในแบบของตัวเองมากขึ้น อาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมีลูกอีกต่อไป