Category: modern era

NEWS UPDATE: พ่อแม่หลายคนแอบเปลี่ยนตอนจบเทพนิยายชื่อดัง เพราะเนื้อเรื่องไม่เหมาะสม

ผู้ปกครองส่วนใหญ่เปลี่ยนจุดจบของนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง และลูกหมูสามตัว เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหา ความน่ากลัวของเนื้อเรื่อง รวมถึงเปลี่ยนให้เข้ากับโลกความเป็นจริงมากขึ้น จากงานวิจัยพบว่า ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเล่าเรื่องในบางช่วง จากเนื้อหาทั้งหมด โดยเรื่องหนูน้อยหมวกแดง เป็นเรื่องที่คุณแม่เปลี่ยนเนื้อเรื่องมากที่สุด รองมาเป็นเรื่องลูกหมูสามตัว เลียม ฮาวเลย์ (Liam Howley)..