Category: please open door

KIDS STORY: เปิดประตูให้หน่อย

ปัจจุบันทุกคนพยายามสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมโลก ซึ่งความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเปิดใจยอมรับ และให้คุณค่าของความเป็นคนกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

ผู้เขียนจึงหยิบยกประเด็น การเปิดใจกว้างมานำเสนอผ่านนิทานเรื่อง ‘เปิดประตูให้หน่อย’