Category: prevention
Features

เทคโนโลยีอาจทำให้เด็กๆ ‘สมาธิสั้นเทียม’ แล้วเราจะป้องกันภาวะสมาธิสั้นเทียมได้อย่างไร

มาลด ละ เลิก และกำหนดเวลาการใช้เทคโนโลยีกันหน่อย เพื่อพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นของลูก

News Update

NEWS UPDATE: จำนวนผู้ป่วยจากการถูกยุงกัดเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่า

จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อจากการถูกยุง เห็บ และหมัดกัด เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2004 และมีการค้นพบอย่างน้อย 9 โรคใหม่ที่เกิดจากพวกมัน และแม้จะอยู่ในเมืองไทย แต่สถานการณ์ก็อาจไม่ต่างกัน มาเฝ้าระวังและป้องกันภัยร้ายจากพวกมัน ที่อาจนำมาสู่สวนหลังบ้านขณะที่ลูกๆ กำลังนั่งเล่นอยู่กันเถอะ