Category: rock and play sleeper
News Update

NEWS UPDATE: คณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคสหรัฐฯ ประกาศเรียกคืนเปลนอนแบรนด์ดังเกือบ 5 ล้านชิ้น หลังทำให้เด็กทารกเสียชีวิตนับสิบ

คณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคสหรัฐอเมริกา (U.S. Consumer Product Safety Commission:CPSC) ประกาศเรียกคืนเปลนอนของบริษัทฟิเชอร์-ไพร์ซ์ บริษัทในเครือแมทเทล ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจำนวนเกือบ 5 ล้านชิ้น หลังได้รับรายงานว่ามีเด็กทารกอย่างน้อย 30 ร้าย เสียชีวิตเนื่องจากเปลนอนทารก..