Category: Self-Expression
Features

8 กิจกรรมที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านการสื่อสารดี และกล้าแสดงออกมากขึ้น

เด็กบางคนมีปัญหาด้านการสื่อสารในห้องเรียน บางคนไม่สามารถตีความหมายของสีหน้าและท่าทางของคนอื่นได้ หรือบางคนกลัวการออกไปพูดหน้าชั้นเรียน หากลูกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้อยู่ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นได้ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ดังนี้