Category: Snoezelen
News Update

NEWS UPDATE: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ‘สนูซีเล็น’ มาดูแลเด็กออทิสติก-สมาธิสั้น

ทั้งเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเด็กป่วยประมาณ 43,000 คน เข้าถึงบริการยังน้อยเพียงร้อยละ 2.39 ทำให้ทางรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเร่งค้นหาเด็กในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำเด็กเข้าสู่การดูแลฟื้นฟู..