Category: strain in pregnancy
News Update

NEWS UPDATE: ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์อายุ 18 สัปดาห์จะส่งผลให้ลูกชายมีสเปิร์มลดน้อยลง

นักวิจัยชาวออสเตเรียทำการวิจัยเปรียบเทียบแม่ที่เผชิญความเครียด เช่น เรื่องหย่าร้าง ตกงาน ในช่วง 18 สัปดาห์แรกของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนกับแม่อายุครรภ์ 18 สับดาห์ที่ไม่เผชิญความเครียด  พบว่าสเปิร์มของตัวอ่อนมีน้อยกว่าถึง 1 ใน 3 มีความสามารถในการเคลื่อนที่น้อยลง 12..