Category: the best place for children grow up
News Update

NEWS UPDATE: สิงค์โปร์ติดอันดับ 1 ประเทศที่น่าอยู่สำหรับเด็กที่สุดในโลก

ผลการรายงานผลสำรวจคุณภาพชีวิตเด็กทั่วโลก จากองค์กรพัฒนาเอกชน Save The Children พบว่าสิงค์โปร์ทำคะแนนได้ 989 จาก 1,000 คะแนน จากการพิจารณาดัชนีทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตของเด็ก,..