Category: touch from parents

NEWS UPDATE: สัมผัสครั้งแรกจากพ่อแม่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ทารก

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย Oxford และมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ที่ได้เฝ้าสังเกตการทำงานของสมองทารก 32 คนในระหว่างที่เข้ารับการตรวจเลือด ทีมนักวิจัยแบ่งทารกออกเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน..