READING

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการประกาศไม่ต้องสอบเลื่...

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการประกาศไม่ต้องสอบเลื่อนชั้นขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือเรื่องการจัดตั้งสำนักเด็กปฐมวัยขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานสภาการศึกษา เนื่องจากมี พ.ร.บ. การศึกษาเด็กปฐมวัย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 พร้อมกับมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รวมถึง 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จึงตัดสินใจจัดตั้งสำนักเด็กปฐมวัยขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดูแลการศึกษาทั้งระบบ ทั้งสมรรถนะครู และสถานศึกษา 

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันถึงเด็กปฐมวัยที่จะต้องมีการเลื่อนระดับชั้นขึ้นเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าไม่ควรมีการจัดสอบ เนื่องจากเด็กปฐมวัยควรจะมีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านกล้ามเนื้อ ด้านจิตใจอารมณ์และสังคมมากกว่าต้องสอบตามรายวิชา อีกทั้งสถานการณ์ของการระบาดโควิด-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงมีข้อสรุปให้มีการทดลอง 1 ปี ห้ามไม่ให้มีการจัดสอบเกิดขึ้น 

 

ที่มา
dailynews

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST