READING

NEWS UPDATE: กรมกิจการเด็กและเยาวชนยืนยัน เด็กไทยต...

NEWS UPDATE: กรมกิจการเด็กและเยาวชนยืนยัน เด็กไทยต้องมีคุณภาพ แม้อัตราการเกิดน้อยลง

นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะโฆษกกรม ดย. เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกมาชี้ถึงสถานการณ์เด็กไทยเกิดน้อย ทำให้เกิดข้อกังวลจากหลายฝ่าย เช่น การขาดแคลนแรงงาน การจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ในอนาคต ว่า พม.ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย อายุ 0 – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยทองของการพัฒนา จะต้องมีพัฒนาการที่สมวัยอย่างมีคุณภาพ

โดยได้ดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์เด็กไทยเกิดน้อยไว้ เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จัดสรรเงิน 600 บาท ให้เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยรวมไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ปัจจุบันมีเด็กได้รับจัดสรรแล้ว 2,341,953 คน ซึ่งนอกจากตัวเงิน เด็กๆ ร้อนละ 78.66 ยังได้รับการติดตามประเมินพัฒนาการ พบว่ามีเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยถึงร้อยละ 95.30

โฆษกกรม ดย. กล่าวอีกว่า อีกทั้ง ยังขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กว่า 54,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย อีกทั้งส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน ให้มาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรับการสนับสนุนต่างๆ เช่น สื่อพัฒนาการเด็ก นมผง ซึ่งสนับสนุนเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เก็บค่าบริการไม่เกิน 2 พันบาทต่อเดือน

ส่วนที่เก็บค่าบริการเกิน 2 พันบาทต่อเดือน ดย.จะเร่งกำกับดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้สามารถดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างไรก็ตาม ยังได้เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ด้วยกระบวนการสื่อสารรณรงค์ให่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา รวมถึงรู้เท่าทันการป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้


อ้างอิง
matichon

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST