READING

NEWS UPDATE: กทม. กำหนดนโนบายดูแลสุขภาพจิตของนักเร...

NEWS UPDATE: กทม. กำหนดนโนบายดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนในสังกัด

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกการส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนในกลุ่มวัยเรียนว่า กทม. ได้กำหนดนโยบายดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไม่ให้มีการทำร้าย หรือรังแก จัดพื้นที่ให้เป็นเขตปลอดอาวุธ ตามประกาศ กทม. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของ กทม. และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขณะเดียวกัน สนศ. ได้กำชับสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด กทม. อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความเข้มงวดการตรวจตราสอดส่องดูแลนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยให้โรงเรียนจัดครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น ครูให้คำปรึกษา ครูแนะแนว หรือครูที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น แต่ปฏิบัติหน้าที่ในทำนองเดียวกันคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา หรือมีความเสี่ยงว่าประสบปัญหา ซึ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด กทม. ได้จัดชมรม TO BE NUMBER ONE โดยภายในชมรมจะมีกิจกรรมการบริการด้านให้คำปรึกษา บริการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ เรียนรู้ด้วยตนเอง และก่อนให้บริการ มีแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ของกรมสุขภาพจิต สำหรับวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 – 17 ปี และวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18 – 60 ปี และบริการจัดกิจกรรมสร้างสุข

อ้างอิง
ryt9

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST