READING

NEWS UPDATE: สูบบุหรี่ในบ้านแล้วสมาชิกในบ้านป่วยหร...

NEWS UPDATE: สูบบุหรี่ในบ้านแล้วสมาชิกในบ้านป่วยหรือเสียชีวิต เข้าข่ายการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ผิดกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่ที่กำลังเริ่มใช้ 20 ส.ค. 62

ในที่สุดก็ถึงวันนี้สักทีที่พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมาและเริ่มมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วันหรือในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นี้

ในพ.ร.บ. ได้ให้นิยามความรุนแรงในครอบครัวว่าการกระทำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนา ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลในครอบครัว

ดังนั้น บุหรี่ถือว่าเข้าข่ายเป็นความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบหนึ่ง เพราะทำให้สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยและเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และยังผิด พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวฉบับดังกล่าวด้วย

แต่หากในบ้านมีเด็ก แต่คนข้างบ้านสูบแล้วเด็กได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ จะไม่เข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้ 

 

ที่มา
PPTVHD36

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

COMMENTS ARE OFF THIS POST