READING

NEWS UPDATE: เด็กที่เติบโตจากครอบครัวไม่นับถือศาสน...

NEWS UPDATE: เด็กที่เติบโตจากครอบครัวไม่นับถือศาสนาจะมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกกว่าครอบครัวที่เคร่งศาสนา

การศึกษา ความเกี่ยวพันเชิงลบระหว่างศาสนากับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของเด็กทั่วโลก โดยทีมวิจัยเลือกศึกษาเด็กๆ ที่มีพื้นฐานครอบครัววที่นับถือศาสนาแตกต่างกันไป ศึกษาเด็กเกือบ 1,200 คน ที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและประเทศ เด็กที่เข้าร่วมการทดลองนับถือศาสนาคริสต์  24% นับถือศาสนามุสลิม 43% และไม่นับถือศาสนาอีก 27.6%

จากการศึกษาวิจัยพบสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น เด็กที่มาจากครอบครัวนับถือศาสนามักชอบตัดสินคนอื่นมากกว่าเด็กที่โตมาจากครอบครัวที่ไม่นับถือศาสนา และเด็กที่มาจากครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อยกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่นับถือศาสนา

ถึงผลงานวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าเด็กที่นับถือศาสนามีความเอื้อเฟื้อน้อยกว่าวเด็กที่ไม่นับถือศาสนา แต่ไม่หมายความเด็กที่นับถือศาสนาทุกคนเป็นเช่นนั้น เพราะการวิจัยนี้เน้นการศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาในครอบครัวเพียวอย่างเดียว ไม่ได้สนใจวิธีการเลี้ยงดู ซึ่งส่งผลต่องานวิจัยไม่แพ้กัน 

 

ที่มา
Spectrum

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

COMMENTS ARE OFF THIS POST