NEWS UPDATE: พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว แต่ประเด็นการสอบเข้าป.1 ยังไม่ได้รับความชัดเจนว่าต้องสอบเข้าหรือไม่ ต้องรอประกาศจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกที

เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เชื่อว่าเป็น พ.ร.บ. ที่ดีทีสุดสำหรับเด็กปฐมวัยได้ออกประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากฉบับร่างมาจนถึงฉบับปัจจุบัน สาระสำคัญที่นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่างขึ้นมาถูกตัดทอนออกในสามประเด็นใหญ่ ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง: เรื่องการกำหนดอายุของเด็กปฐมวัย ใน พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ยังกำหนดความหมายของเด็กปฐมวัยว่าหมายถึงเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ แทนที่จะเป็นเด็กอายุ 0-8 ปีตามฉบับที่ร่างไว้แต่แรก

ประเด็นที่สอง: เรื่องการสอบเข้าของเด็ก ป. 1 ยังไม่ชี้ชัดเจนว่าเด็กอนุบาลจะต้องสอบเข้า ป. 1 หรือไม่ จะต้องรอการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะจัดตั้งขึ้นภายใน 90 วัน หลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าแต่ละโรงเรียนระดับประถมศึกษาจะรับเด็กอนุบาลเข้าเรียนด้วยวิธีใดที่ไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

แต่ในมาตรา 8 ของพ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้ ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย

ซึ่งหมายความว่าสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนติวเตอร์ ห้ามติวเด็กอนุบาลให้สอบเข้าป.1 ถ้าพบเห็นเด็กอนุบาลถูกติวสอบเข้า ป.1 ตรงนี้สามารถแจ้งหน่วยงานที่ดูแลให้เข้าไปตรวจสอบและจัดการได้

ประเด็นที่สาม: เรื่องการก่อตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามฉบับร่าง เรียกร้องให้ก่อตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นอิสระจากกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน แต่ตาม พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ที่ประกาศออกมาคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะต้องอยู่ภายใต้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ครูก้า—กรองทอง บุญประคอง
Ratchakitcha

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST