READING

NEWS UPDATE: สพฐ. ออกหนังสือเปิดพื้นที่ให้นักเรียน...

NEWS UPDATE: สพฐ. ออกหนังสือเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและกฏหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกหนังสือด่วนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตให้เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้ชุมนุมและแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและกฎหมาย โดยขอให้ผู้บริหารคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมห้ามบุคคลภายนอกร่วมชุมนุม 

ซึ่งหนังสือที่ออกมาได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

ที่มา
thaipbs

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST