READING

NEWS UPDATE: ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย...

NEWS UPDATE: ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์แนะ เลี้ยงลูกเชิงบวก ส่งเสริมคุณภาพสมองและจิตใจเด็ก

ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ กล่าวว่า พฤติกรรมเด็กส่วนใหญ่เกิดจากสมองและจิตใจที่ถูกปลูกฝังหรือสัมผัสจากครอบครัวและสังคม เวลาผู้ปกครองจะปรับพฤติกรรมเด็กต้องไม่จัดการปัญหาแค่ปลายเหตุ แต่ต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับระบบความคิดของเด็ก การเลี้ยงดูเชิงบวกจะทิ้งร่องรอยประสบการณ์ที่มีคุณภาพในสมองและจิตใจเด็ก เกิดเป็นความสัมพันธ์อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย ส่งผลให้เด็กสร้างตัวตนได้สมวัย ส่งเสริมทักษะดี และทักษะสมอง

นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) กล่าวว่า โลกหลังโควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวต้องปรับชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กช่วงโควิด-19 ไม่อยากให้ตีตราว่าเป็นพฤติกรรมไม่ดี ภาคีเครือข่ายเด็กและครอบครัว สสส. จึงได้เร่งสร้างความเข้าใจเรื่อง “ภาวะโลกผันผวน” หรือ VUCA World กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กรับมือกับสภาพแวดล้อมและโลกในวันข้างหน้าที่ไม่มีความแน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตให้ได้ โดยเป้าหมายในการสร้างเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ นอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนด้านเนื้อหาวิชาการแล้ว อยากให้เห็นคุณค่าด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อพัฒนาพฤติกรรม ทักษะชีวิต และการคิดวิเคราะห์

 

ที่มา
thairath

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST