READING

ชวนคุณพ่อคุณแม่สำรวจมาตรการป้องกัน COVID-19 ของ 5 ...

ชวนคุณพ่อคุณแม่สำรวจมาตรการป้องกัน COVID-19 ของ 5 โรงเรียนในกรุงเทพฯ หลังโรงเรียนเปิดเทอมอีกครั้ง

ตามประกาศการผ่อนคลายข้อกำหนด มาตรการ COVID-19 ที่อนุญาตให้หลายกิจการที่ถูกสั่งให้งดบริการไปก่อนหน้า เริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ก็ได้ยกเว้นพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังต้องอยู่ในการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อไป

และหนึ่งในสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเฝ้ารอ ให้กลับมาเปิดตามปกติก็คือ สถานศึกษาหรือโรงเรียนของลูกก็ได้เวลากลับมาเปิดประตูต้อนรับเด็กๆ กลับเข้าสู่การเรียนโรงเรียนอีกครั้ง

วันนี้เราจึงอยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาส่องสำรวจมาตรการป้องกัน COVID-19 ของ 5 โรงเรียนในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจดูค่ะ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

handlecovid2021_web_1
 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน หากพบว่าบุคคลใดมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ คุณครูจะติดต่อให้ผู้ปกครองพานักเรียนกลับไปพบแพทย์ทันที
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • ล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสิ่งต่างๆ
 • เว้นระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • นำของใช้ส่วนตัวมาทุกวัน ได้แก่ กล่องข้าว กระติกน้ำ ผ้าเช็ดมือ โดยนักเรียนจะต้องนำกล่องข้าวกลับไปล้างที่บ้าน
 • จดบันทึกประจำวันการเดินทางไปในที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามสอบสวนโรค หากมีผู้ติดเชื้อในสถานที่ที่ท่านได้ไปหลังเลิกเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนา

2
 • โรงเรียนใช้มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
 • เน้นให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยจะแยกนักเรียนที่ยังไม่สามารถทำได้ออกจากกัน และจะประสานผู้ปกครองเพื่อหาวิธีช่วยฝึกสอนเด็กร่วมกัน
 • งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
 • ขอให้ผู้ปกครองมารับเด็กตรงตามเวลาเลิกเรียน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นจะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบล่วงหน้า

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

handlecovid2021_web_3
 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • มีการจัดเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ
 • มีการทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน และสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสม่ำเสมอ
 • เลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบ CUD Smart School ตั้งแต่วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเตรียมความเรียบร้อยสำหรับเปิดเรียนอีกครั้ง

RBIS Rasami British International School

handlecovid2021_web_4
 • มีจุดคัดกรองวัดไข้ หากพบนักเรียนมีน้ำมูก ไอ ไข้ เจ็บคอ จะขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านทันทีพร้อมพบแพทย์
 • ให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือเฟซชิลด์ตลอดเวลา
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบนใบหน้า
 • จุดทางเข้าจะมีที่เช็ดรองเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าโรงเรียน
 • เพิ่มอ่างล้างมือและสบู่ พร้อมจุดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
 • จัดระยะห่างของโต๊ะเรียน ตลอดจนมีการทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสสม่ำเสมอ

โรงเรียนราชินีบน

handlecovid2021_web_5
 • สลับวันมาเรียนทุกระดับชั้น ในหนึ่งห้องเรียนจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือเรียนตามตารางปกติ กับเรียนออนไลน์ สลับกันไปในแต่ละอาทิตย์
 • โรงเรียนมีการสอนชดเชยเพิ่มเติมให้วันเสาร์ ผ่าน Google classroom ในทุกระดับชั้นยกเว้นระดับปฐมวัย
 • งดการสอบกลางภาค
 • กรณีนักเรียนมีไข้ น้ำมูกไหล มีเสมหะ ถ่ายเหลว หายใจลำบาก และปวดตามตัว ให้หยุดเรียนทันทีพร้อมกับพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
ที่มา
RoongAroonSchool
Rajinibons
Plearnpattana
SatitChula
RBISRasamiBritishInternational 

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST