READING

5 อันดับค่าใช้จ่ายต่อปี โรงเรียนอนุบาลทางเลือก ราค...

5 อันดับค่าใช้จ่ายต่อปี โรงเรียนอนุบาลทางเลือก ราคามิตรภาพและราคาสูงที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนแนวการศึกษาใหม่ๆ ไม่เน้นแค่วิชาการ แต่สร้างสุขภาพจิตและกายให้ลูกไปด้วย มาดูค่าเทอมโรงเรียนทางเลือกไว้ให้เจ้าตัวน้อยกัน เผื่อจะเตรียมตัวให้พร้อมทั้งปีนี้และปีหน้า ว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องวางแผนการเงินกันแค่ไหน

5 อันดับ โรงเรียนทางเลือก: ราคามิตรภาพ

01_2

อันดับ 5
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

 

แนวทาง: การศึกษาแบบโครงการ

ค่าใช้จ่าย: 45,400 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

01_1
01

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและบูรณาการ เน้นจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนา EQ เเละ IQ

ที่อยู่: 484 /1 หมู่บ้านซื่อตรง ถนนพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
โทร. 02-972-0307-8, 02-552-4816
02

อันดับ 4
โรงเรียนอนุบาลวรพิม

 

แนวทาง: มอนเตสซอรี

ค่าใช้จ่าย: 45,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

02_1
02_2

เน้นการเรียนแบบไม่รีบไม่เร่ง แต่พัฒนาตามศักยภาพของเด็กรายบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนมีความสุข ชอบอ่าน ชอบเขียน และพร้อมจะเข้าใจบทเรียนที่ยากขึ้น ด้วยความสนใจตามศักยภาพของตัวเอง เพราะศักยภาพของเด็กแต่ละคนอาจมาในเวลาที่ต่างกัน แต่เป้าหมายอยู่ที่เดียวกัน

ที่อยู่: 168/23 ซอย16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: โรงเรียนอนุบาลวรพิม
โทร. 02-457-1479, 081-375-3928

อันดับ 3
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน

 

แนวทาง: มอนเตสซอรี

ค่าใช้จ่าย: 38,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 2001

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

03
03_1

โรงเรียนขนาดเล็กที่มุ่งดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอบอุ่นเหมือนบ้าน โดยพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นพัฒนาการของสมองเด็กในแต่ละช่วงอายุ เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ให้ติดตัวเด็กๆ ไปตลอดชีวิต เพราะช่วง 0-6 ปีคือเวลาทองแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ

ที่อยู่: 136/109 ซอยพิพรพงษ์ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: www.baanployplearn.ac.th
โทร. 02-533-6363, 02-998-1414
04

อันดับ 2
โรงเรียนอมาตยกุล

 

แนวทาง: การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนิสต์

ค่าใช้จ่าย: 30,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แต่รับนักเรียนใหม่แค่อนุบาลหนึ่ง-ประถมศึกษาสาม เท่านั้น)

04_1
04_2

ใช้หลักมนุษยนิยมในการสอน ซึ่งยกย่องให้มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน คุณครูจึงไม่ได้มองว่านักเรียนเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ ที่ไม่มีความหมาย และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และทำหน้าที่สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจ รวบรัด และสนุกสำหรับเด็กๆ

แนวการสอนแบบนีโอฮิวแมนิสต์จึงช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้น ที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุด โดยเฉพาะทำให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือร่างกาย จิตใจ ความรักความมีน้ำใจ และวิชาการ เมื่อนักเรียนได้รับหลักทั้ง 4 ประการนี้อย่างสมดุล ก็จะช่วยขัดเกลาให้เด็กเติบโตอย่างมีความมั่นใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และก้าวสู่ความสำเร็จ

ที่อยู่: 100/20-23 ซอย 51 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: www.amatyakulschool.com
โทร. 02-552-3291, 02-972-8890

อันดับ 1
โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร กรุงเทพฯ

 

แนวทาง: มอนเตสซอรี

ค่าใช้จ่าย: 22,400 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

05_2
05_1

โรงเรียนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีเด็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้ลงมือทำและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบข้าง เพราะในวัยเด็ก การพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ให้เติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติคือแนวทางที่ดีที่สุด

ที่อยู่: 18/156 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: https://www.facebook.com/yuwamit/
โทร. 02-421-4331, 02-809-7157

5 อันดับโรงเรียนทางเลือก: ราคาสูงที่สุด

อันดับ 5
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

 

แนวทาง: การศึกษาแบบโครงการ

ค่าใช้จ่าย: 103,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
ปีที่ก่อตั้ง: 1977
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

06_1
06_2

กิจกรรมในห้องเรียนมีการเรียนรู้หลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน เด็กสามารถเลือกตามความสนใจเป็นส่วนใหญ่ แต่ครูจะชักชวนให้เด็กฝึกทักษะจากสื่อหลากหลาย และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ทั้งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคลสลับกันไป โดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในทุกด้าน เน้นให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าพูดกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมประจำใจ

ที่อยู่: 3810 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: www.kukai.ac.th/
โทร. 02-249-0081-3

อันดับ 4
โรงเรียนทอสี

 

แนวทาง: วิถีพุทธ

ค่าใช้จ่าย: 120,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
ปีที่ก่อตั้ง: 1990
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย

07_1
07_2

โรงเรียนที่มีวิถีพุทธปัญญาเป็นต้นแบบในการบ่มเพาะชีวิตเด็ก ครู และผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กๆ เติบโตไปเป็นคนที่สามารถพึ่งตัวเองได้และมีเพื่อนที่ดี เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์สุขต่อส่วนรวม พร้อมจะอยู่ร่วมกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

ที่อยู่: 199 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 (แยก 10) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: www.thawsischool.com/
โทร. 02-713-0260-1

อันดับ 3
โรงเรียนจิตตเมตต์

 

แนวทาง: บูรณาการ

ค่าใช้จ่าย: 124,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

08_2
08_1

ให้ความสำคัญว่าเด็กต้องมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ควบคู่กับสร้างความสมดุลกับเด็กๆ ไปพร้อมๆ กัน จึงบูรณาการการสอนไปตามธรรมชาติ ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุข เห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก

ที่อยู่: 36/103 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: www.jittamett.ac.th
โทร. 02-884-1303

อันดับ 2
โรงเรียนเพลินพัฒนา

 

แนวทาง: วิถีพุทธ

ค่าใช้จ่าย: 135,050 บาท/ปี
(แบ่งเป็น 4 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 2002

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

09_2
09_1

เป็นการผสมผสานนวัตกรรมการสอนต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสูงสุดเป็นรายบุคคล โดยมีกิจกรรมพัฒนาประสาทสัมผัสรับรู้ กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมศิลปะ ฯลฯ รวมถึงการเรียนรู้ที่อาศัยการบ่มเพาะและซึมซับผ่านกิจวัตรประจำวัน ที่สร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการปฏิบัติจริงจนชำนาญ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

ที่อยู่: 33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: www.plearnpattana.ac.th
โทร. 02-885-2670
10

อันดับ 1
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

 

แนวทาง: มอนเตสซอรี
ค่าใช้จ่าย: 137,800 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

10_1
10_2

เน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยรับเพียงชั้นเรียนละ 12-15 คน ต่อครู 2-3 คน เพื่อให้สามารถมุ่งความสนใจไปที่นักเรียนแต่ละคนได้ชัดเจน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็กๆ รู้สึกว่าได้รับการดูแล เอาใจใส่ สบายใจ และเปิดกว้างทางการเรียนรู้ โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นด้วยความสุข มีความยืดหยุ่น สงบ ฝึกแก้ปัญหาความขัดแย้ง และให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนรอบข้าง แต่ก็ยังสนุกและเล่นซนได้สมวัย

ที่อยู่: 124 ซอยระนอง 1 ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เว็บไซต์: http://kornkaew.com/
โทร. 02-241-1516, 02-243-5563

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนทางเลือกแนวทางต่างๆ ที่ โรงเรียนแนวไหนใช่สำหรับลูก

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2018
ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากทุกโรงเรียน

Avatar

สาวยุค 90's ลูกครึ่งจีนฮ่องกง feat. เชียงใหม่ ที่พูดฮ่องกงไม่ได้ อู้กำเมืองบ่จ้าง ติดนิยาย รักการจดบันทึกและการกินเหนือทุกสิ่งอย่าง มีลูกสาวเป็นหมาอ้วนสีเหลืองอ่อน

RELATED POST