READING

NEWS UPDATE: ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรับสิทธิลาคลอดเพิ่ม...

NEWS UPDATE: ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรับสิทธิลาคลอดเพิ่มเป็น 98 วัน คาดใช้ พ.ค. นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) จำนวน 2 ฉบับ คือ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน เป็น 98 วัน

เพิ่มบทนิยามคำว่า วันหยุด ให้หมายความรวมถึงวันหยุดพิเศษตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเป็นวันหยุดตามกฎหมาย และหากลูกจ้างทำงานในวันหยุดดังกล่าวให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างด้วย

และร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19) เป็นการปรับปรุงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยกำหนดประเภทผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เฉพาะผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดงที่มีสิทธิได้รับค่ารักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

อ้างอิง
thaipbs

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST