READING

NEWS UPDATE: สาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ยกเลิกการสอบเด็...

NEWS UPDATE: สาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ยกเลิกการสอบเด็กปฐมวัยแล้ว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเด็กเข้าเรียนในชั้นเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.2563 – 28 มี.ค.2563 และปรับเป็นการสัมภาษณ์ ทดสอบพัฒนาการ และจับสลาก แทนการสอบแบบข้อเขียน ซึ่งเกิดจากการผลักดันโดยอดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) 

สาธิต มศว ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ทางโรงเรียนจะคัดเลือกเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี จากวิธีสอบแข่งขันแบบเดิม มาใช้เป็นวิธีที่ไม่มีผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก ในขณะที่โรงเรียนสาธิตชื่อดังหลายแห่ง ยังใช้วิธีการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง

แม้ว่าโรงเรียนจะมีคำว่า ‘ฝ่ายประถม’ แต่ก็ยอมรับเด็กที่เข้าข่ายเด็กปฐมวัย และต้องมีอายุต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์

กรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวนเพียงแค่ 80 คนเท่านั้น โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์และให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หากมีคนผ่านเกณฑ์มากกว่า 80 คน ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จะใช้วิธีการจับสลาก เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เหลือเพียง 80 คน

โดยสามารถอ่านรายละเอียดการรับนักเรียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน prathom.swu

ที่มา
theactive

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST